Algemene gebruiksvoorwaarden 

Wettelijke bepalingen

 

 1.  TOEPASSING

1.1.    De onderhavige gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de websites www.villabalat.be (lees hierna de “Website”), zijn inhoud en de informatie die hierop werd verzameld.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke reservatie van toeristische diensten/producten, aangevraagd via de website door de Gebruiker gericht aan een Dienstverlenende partner.

1.2.    Door uzelf toegang te verschaffen op deze Website gaat u akkoord met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

1.3.    De voorwaarden zijn opgesteld in het Frans, Engels, Nederlands.

1.4.    Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. De gebruiksvoorwaarden die op de Website staan op het moment van de definitieve bevestiging van de reservatie door de Gebruiker zijn de enig geldige.

1.5.    De onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn raadpleegbaar vanaf elke pagina van de Website. De Gebruiker beschikt over de mogelijkheid om deze te bewaren door deze te plaatsen op de harde schijf van zijn computer of op elke andere drager. Hij kan ze ook afprinten om er op elk moment naar te kunnen verwijzen. Het bewaren van deze gegevens behoort volledig tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

1.6.    De aandacht van de Gebruiker wordt gericht op het feit dat de toeristische diensten/producten, gereserveerd via de Website niet alleen onderworpen zijn aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden maar tevens aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de Dienstverleners. (Hyperlinks naar potentiële partners).

1.7.    De algemene verkoopsvoorwaarden eigen aan elke Dienstverlenende partner, zijn raadpleegbaar via een hyperlink. Deze is terug te vinden tijdens het reservatieproces, alsook in de bevestigingsmail die verzonden wordt na definitieve betaling.

 1.  AANVAARDING

2.1.    Elke reservatie die uitgevoerd en geregeld wordt  via de Website impliceert de aanvaarding door de Gebruiker van de algemene gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Dienstverlenende partner met betrekking tot de gevraagde dienst/product. Dit wordt bevestigd door het aanvinken van het hiervoor voorziene veld.
2.2.    Zonder deze aanvaarding kan het vervolg van de reservatie technisch niet verder uitgevoerd worden.

 1. ONDERWERP EN BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE www.villabalat.be

3.1.    De website www.villabalat.be wordt bewerkt door het bedrijf Kingsize SPRL, waarvan de statutaire zetel is gevestigt Avenue Reine Astrid, 118,  5000 Namur  – Belgique geregistreed bij de ECB onder nummer BE0633.957.059.

3.2.    De Website www.villabalat.be is een beschrijving en reserveringsplatform voor toeristische diensten/producten (huisvesting, toegangskaarten voor bepaalde musea of andere toeristische sites of attracties, all-in formules met inbegrip van toegangskaarten, huisvesting,…), opgesteld en gecommercialiseerd door de Dienstverlenende partners, gericht aan de Gebruikers van de Website.

3.3.    Het betreft een “toeristisch trefpunt” mogelijk gemaakt dankzij een aantal communicatietools en dankzij de technologie ‘Open system’, ontwikkeld door het bedrijf “ALLIANCE RESEAUX” (waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te 73300 Saint-Jean-de-Maurienne-France, Rue Saint Exupéry, 26, ingeschreven in de griffie van Chambéry onder het nr 393953278)

3.4.    De Website heeft als doel de Dienstverlenende partners een platform te bieden om, online, hun toeristische diensten/producten rond huisvesting en ontspanningsactiviteiten kenbaar te maken en te verkopen.

3.5.    De toeristische diensten/producten voorgesteld op de Website door onze partners worden exclusief voorzien op en beheerd door www.villabalat.be en vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende partners, overeenkomstig hun eigen algemene verkoopsvoorwaarden. Het is dus de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de algemene verkoopsvoorwaarden van elke partner-leverancier van toeristische diensten/producten te raadplegen alvorens een definitieve reservatie te maken via de Website.

3.6.    Niettegenstaande bovenvermelde, is het occasioneel mogelijk dat “Villa Balat”,  vertegenwoordig door het bedrijf VDC scri (Statutaire zetel : 5 rue Victor Roisin, 5070 Fosses-la Ville)    onder zijn eigen naam en voor eigen rekening, all-in formules voorstelt waarin verschillende toeristische dienten/producten samen worden gebundeld (toegangsticketten, huisvestings- en cateringvoorstellen).

3.7.    In dit laatste geval vallen de all-in formules voorgesteld op de Website  en exclusief samengesteld en beheerd door de Villa Balat onder zijn verantwoordelijkheid. Deze all-in formules zijn dan, bovenop de onderhavige  algemene voorwaarden, onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de Villa Balat die van toepassing zijn op de voorgestelde all-in formule en terug te vinden zijn op de Website.

3.8.    In dit laatste geval wordt er expliciet benadrukt dat er een rechtstreekse contractuele relatie bestaat tussen de Villa Balat en de Gebruiker. De Gebruiker richt zich dan ook rechtstreeks tot de Villa Balat bij elke vraag of klacht betreffende deze  reservatie, alsook bij elke wijziging of annulatie overeenkomstig de richtlijnen en voorwaarden beschreven in de algemene verkoopsvoorwaarden van de Villa Balat met betrekking tot deze specifieke all-in formules.

3.9.    De toeristische diensten/producten voorgesteld op de Website zijn enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet bedoeld voor commerciële of concurrentiële doeleinden.

 

 1.  CONTRACTVORMING VAN TOEPASSING OP TOERISTISCHE DIENSTEN/PRODUCTEN

4.1.    De Gebruiker van de Website die eender welke toeristische dienst/product reserveert of koopt, moet ouder zijn dan 18 jaar, juridisch in de mogelijkheid zijn om alleen een contract te ondertekenen en de Website kunnen gebruiken conform de algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing op moment van de definitieve bevestiging van de reservatie.

4.2.    De reserveringsprocedure, zoals voorzien  op de Website verloopt in 4 stappen, te weten :

Stap 1. Via de tab ‘plaats in winkelwagentje’ kan de Gebruiker zijn selectie van gewenste diensten/producten in zijn winkelwagentje plaatsen;

Stap 2. Eens de inhoud van zijn winkelwagentje definitief is, vermeldt de Gebruiker zijn persoonlijke gegevens in de verplichte velden van het reserveringsformulier (naam, voornaam, adres) en valideert hij de gegeven informatie;

Stap 3 : De Gebruiker aanvaardt, zonder weerga de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopsvoorwaarden eigen aan elke gereserveerde dienst/product;

Stap 4 : De Gebruiker valideert definitief zijn reservatie na het ingeven en bevestigen van zijn bankgegevens met het oog op de betaling van het beoogde bedrag, via het beveiligde betalingssyteem op de Website.

4.3.    De Gebruiker moet weten dat de persoonlijke gegevens die hij online plaats op het reserveringsformulier, doorgegeven worden aan de Dienstverlener voor wie de reservatie is bedoeld.

4.4.    Op moment van stap 4, wordt de reservatie door de Gebruiker onveranderlijk en definitief.

4.5.    De beschikbaarheden van de Dienstverlener worden online weergegeven op de Website op basis van de informatie doorgegeven door de Dienstverlener. Deze hebben echter maar een indicatieve waarde rekening houdend met de mogelijke transacties die gelijktijdig zouden kunnen gebeuren via andere mogelijke verkoopskanalen (telefoon, websites, mail). In geval van een dubbele reservering zal de Dienstverlener de Gebruiker contacteren om het probleem op een vriendschappelijke manier op te lossen. Indien nodig zal hij de Gebruiker terug betalen.

4.6.    De Dienstverlener die de gereserveerde diensten/producten aanbiedt, stuurt aansluitend (automatisch via Open System) een bevestigingsmail naar de Gebruiker waarin hij de gereserveerde prestaties (weergegeven in de hoofding van de mail of in bijlage), de betaalde prijs, het adres van de Gebruiker alsook de bijzondere voorwaarden, eigen aan de Dienstverlener en aan de reservatie, vermeldt. Deze bijzondere voorwaarden informeren de Gebruiker over de mogelijkheid zijn reservatie te wijzigen of te annuleren.

4.7.    De bevestigingsmail van de reservatie wordt door de Dientverlener (automatisch via Open System) verstuurd naar het mailadres dat de Gebruiker heeft doorgegeven op het reserveringsformulier. Het is bij deze de verantwoordelijkheid van de Gebruiker overtuigd te zijn van de correctheid van de doorgegeven gegevens tijdens de reservatie.

4.8.    In het geval de Gebruiker geen bevestigingsmail van zijn reservatie ontvangt, is het zijn plicht onmiddellijk contact op te nemen met de betreffende Dienstverlener.

 1. HERROEPINGSRECHT

5.1.    Conform artikel VI 53 van het wetboek van economisch recht, beschikt de Gebruiker niet over een herroepingsrecht in geval van het reservering van prestaties van op afstand, zijnde  “de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”

 1. WIJZIGING OF ANNULATIE VAN EEN RESERVATIE

6.1.    De Gebruiker kan geen enkele reservatie die online uitgevoerd en bevestigd werd op de Website, op een later tijdstip wijzigen. Vandaar het belang om alle gegevens die werden ingevoerd, grondig te controleren op juistheid en volledigheid.

6.2.    Elke vraag tot wijziging moet rechtstreeks gericht worden aan de betreffende Dienstverlenende partner volgens de aanwijzingen die zich bevinden op de bevestigingsmail van de reservatie. De vraag tot wijziging zal behandeld worden door de Dienstverlenende partner en dit volgens zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden, waarbij de Villa Balat derde partij is.

6.3.    In prinicpe beschikt de Gebruiker over de mogelijkheid om de reservatie uitgevoerd op de Website te annuleren. De annulatie dient gericht aan de Dienstverlener binnen de vooropgestelde termijn en volgens de modaliteiten en voorwaarden voorzien in de algemene verkoopsvoorwaarden van de Dienstverlener zoals deze werden aanvaard door de Gebruiker tijdens de reservatie  op de website en waarbij de Villa Balat derde partij is.

6.4.    Elke eventuele terugbetaling van kosten gemaakt door de Gebruiker op de Website tijdens de reservatie, omwille van een annulatie of een wijziging van de reservatie, vallen ten laste  van de Dienstverlenende partner volgens zijn algemene verkoopsvoorwaarden en dit zonder enige tussenkomst of verantwoordeijkheid van de Villa Balat.

6.5.    De Gebruiker weet, dankzij de algemene verkoopsvoorwaarden van de Dienstverlener, dat een annulatie van een reservatie kosten met zich mee kan brengen. Het is eveneens mogelijk dat in bepaalde gevallen (speciale acties, all-in formules , promoties, …) de Gebruiker niet kan rekenen op een terugbetaling van de kosten door de Dienstverlenende partner in geval van een annulatie van een reservatie.

6.6.    Het is daarom van het hoogste belang dat de Gebruiker op de hoogte is van de algemene verkoopsvoorwaarden van de betreffende Dienstverlenende partner, bovenop de onderhavige  algemene gebruiksvoorwaarden. Bij deze herhalen we dat de Gebruiker uitgenodigd wordt kennis te nemen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de verkoopsvoorwaarden van de betreffende Dienstverlener bij het invullen van een reservatie en gevraagd wordt deze te accepteren door het betreffende vak aan te vinken. Zonder deze bevestiging kan de reserveringsprocedure  niet worden vervolgd.

 1. TARIEVEN

7.1.    De tarieven van de diensten en producten voorgesteld op de Website zijn opgesteld in euro inclusief belasting op de toegevoegde waarde (BTW)  behalve indien anders vermeld op de Website of in de bevestigingsmail van de reservatie.

7.2.    De tarieven voorgesteld op de Website zijn deze die gehandhaafd worden door de Dienstverlenende partners binnen de verschillende verkoopskanalen (behalve occasionele promoties die de Dienstverlener rechtstreeks voorstelt  in het kader van een speciale actie).

7.3.    De tarieven zijn onderhevig aan eventuele aanpassingen opgelegd door de Dienstverlenende partners. De tarieven worden op hetzelfde moment op de Website aangepast zoals ze worden doorgevoerd door de Dienstverlenende  partners.

7.4.    In ieder geval zijn de tarieven zoals ze gefactureerd worden aan de Gebruiker de tarieven zoals ze opgelegd zijn door de Dienstverlenende partner op het moment van de definitieve bevestiging van de reservatie door de Gebruiker op de Website.

7.5.    Alle speciale/promotionele actie worden als dusdanig vermeld.

 1. BETALING

8.1.    De betaling van het totale bedrag van de prestaties gebeurt online ten voordele van de FGDW, op het moment van de reservatie (stap 4 van de reserveringsprocedure), middels een bankkaart en het beveiligd betalinggsysteem op de Website.

8.2.    Dit online betalingssysteem maakt het mogelijk de totaliteit van de aankopen van verscheidene diensten/producten bij verschillende Diensverleners te regelen mits één enkele  betaling. De FGDW  stort  vervolgens via electronische betaling de bedragen rechtstreeks op de bankrekeningen van de Dienstverleners.

8.3.    Elke wijziging van reservatie, uitgevoerd door de Gebruiker,na definitieve bevestiging op de website (aantal personen, bijkomende diensten, …) die een extra kost of een supplement op het bedrag met zich meebrengt,  moet onmiddelijk door de Gebruiker geregeld worden ten voordele van de betreffende Dienstverlener.

8.4.    Bij herhaling, elke eventuele terugbetaling van een bedrag, gestort door de Gebruiker op de Website,  moet rechtstreeks uitgevoerd worden  door de betreffende Dienstverlener, volgens zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden

 1. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE FGDW

9.1.    Zoals reeds beschreven in artikel 3.6. doet de FGDW hier enkel dienst als tussenpersoon tussen de Gebruiker en de Dienstverlener. Dit betekent dat de FGDW op geen enkele manier verantwoordelijk kan gesteld worden bij schade berokkend aan de Gebruiker, rechstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door
-de gehele of gedeeltelijke onuitvoerbaarheid van het contract dat rechtstreeks opgesteld werd tussen de Gebruiker en de Dienstverlener, waarbij de Villa Balat derde partij is.
– foute, onduidelijke of onvolledige informatie met betrekking tot de dienst/product voorgesteld op de Website door de desbetreffende Dienstverlener.
9.2.    De Villa Balat kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij schade van welke aard ook, berokkend aan de Gebruiker en rechstreeks of onrechtsreeks veroorzaakt door een tijdelijke ontoegankelijkheid van de website (veroorzaakt door en technisch falen, een upgrade, …) of door een probleem van de internetverbinding tijdens de reserveringprocedure.

9.3.    De Villa Balat kan tevens op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij schade van welke aard ook, berokkend aan de Gebruiker en rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door fouten gemaakt door de Gebruiker tijdens het invoeren van zijn persoonlijke gegevens in het reserveringsformulier, of ook nog door het frauduleus gebruik van zijn bankkaart door derden.

9.4.    De Villa Balat neemt geen enkel engagement ten aanzien van de Gebruikers van de Website wat betreft de toeristische diensten/producten die door haar verkocht worden op de Website en voor rekening van de Dienstverlenende partners.

9.5.    De Villa Balat neemt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van hyperlinks gezien zij geen controle uitoefent op de inhoud hiervan. Bijgevolg kan de Villa Balat op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden wat betreft de inhoud, de publiciteit, de producten, diensten of eender welke service op of vertrekkende van deze websites of externe bronnen die niet door de Villa Balat werden geverifieerd noch goedgekeurd. De Villa Balat kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor schade ten gevolge  van of betrekking hebbende op het gebruik van de linken.

 1.  INTELLECTUELE VRIJHEID

10.1.    De Website en de verschillende elementen die hier deel van uitmaken (inhoud, ontwerp van de website, logo’s, teksten, grafische vormgeving, foto’s, beelden, tekeningen, software, …) behoren exclusief tot de Villa Balat en/of tot de leverancier van data en uitbatingsvergunningen nodig voor de website, de partners en de toeristische spelers.
10.2             Dit gezegd zijnde is het de gebruiker bijgevolg niet toegelaten om kopieën te maken of aanpassingen, bewerkingen of wijzigingen te doen, of het geheel of delen van de website en de informatie die erop verzameld wordt, te gebruiken op welke manier dan ook, zonder expliciete voorafgaandelijke en schriftelijke toelating door de Villa Balat.

 1.  NIETIGVERKLARING

11.1.    Indien een bepaald item dat deel uitmaakt van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden als onuitvoerbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal deze in zijn geheel of gedeeltelijk nietig verklaard worden en geldt het dat dit item niet langer deel uitmaakt van de algemene gebruiksvoorwaarden. De geldigheid en de uitvoerbaarheid van de andere items van de algemene gebruiksvoorwaarden worden hierdoor op geen enkele manier aangetast.

11.2.    Daarenboven zal het item dat nietig of onuitvoerbaar verklaard werd, vervangen worden door een item dat wettig en uitvoerbaar is en waar de juridische wetgeving zo dicht mogelijk aanleunt bij het item dat onwettig of onuitvoerbaar was verklaard. Indien nodig zal de vervanging van het item met terugwerkende kracht gebeuren tot op de datum van het online ondertekende contract.

 1. BETWISTINGEN EN TOEPASSING WETGEVING

12.1.    De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en het verlenen van onze diensten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische Recht.

12.2.    Elk geschil en/of betwisting als gevolg van het verlenen van onze diensten  en/of met betrekking tot de wettelijkheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Rechtbank van Koophandel van Namen.